לימודים לתואר שלישי

 

מטרת הלימודים

תוכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודת מחקר, הוראה ויישום וכן  קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בסטטיסטיקה הן בתחום תיאורטי והן בתחום יישומי. יישומי הסטטיסטיקה וההסתברות כוללים בין השאר את התחום הכלכלי עם הדגש על תחומי הביטוח, אקטואריה, לוגיסטיקה, אופטימיזציה של ניהול משאבים, ביוסטטיסטיקה, איכות  ואמינות, מודלים הסתברותיים לניתוח מערכות תורים.

תנאי הקבלה

 • מועמד בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 80 לפחות.
 • כתב עבודת מחקר (תזה) והשיג ציון של 86 לפחות בעבודה זו.
  תנאי הקבלה לדוקטורט הם בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים המופיע בשנתון האוניברסיטה (גם באתר האוניברסיטה, הרשות ללימודים מתקדמים) תחת הכותרת "לימודים לקראת תואר שלישי".

מבנה התוכנית

במסגרת הלימודים בשלב א' על התלמידים להשלים קורסים על פי החלטת ועדת הדוקטורט בחוג, ולקבל ציון של 75 לפחות במהלך השנה הראשונה ללימודיהם בקורסים מבוא להסתברות (Probability )   והסקה למוסמכים (Statistical inference ).

הנחיות להגשת מועמדות

המועמד יפנה לחברי הסגל בחוג ויאתר מנחה שיסכים להנחות.

המועמד  ימלא טופס הרשמה לחוג לסטטיסטיקה דרך האינטרנט

המועמד ימציא למזכירות החוג  את המסמכים הבאים:

 • צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א
 • גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א
 • אשור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור
 • לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים
  אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.
 • הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
 • קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.
 • תקציר נושא המחקר באנגלית.

הצעת מחקר

על המועמד להגיש תוך שנה הצעת מחקר. לקראת סוף השנה תמנה וועדת הדוקטורט וועדה שתכלול:

 1. מנחה(ים) העבודה.
 2. שני חברים נוספים מהם לפחות אחד מאוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ.

הצעת המחקר תישלח לחברי הוועדה. הוועדה תתכנס במועד שיקבע. המועמד יציג את הצעת המחקר לפני חברי הוועדה. לאחר מכן, הוועדה תדון בהצעה על פי דף הנחיות שיישלח עם הצעת המחקר. לאחר קבלת המלצות הוועדה, וועדת הדוקטורט תדון במעבר המועמד לשלב ב'.

מהלך העבודה
כל שנה הסטודנט יכתוב דו״ח התקדמות שיוגש לוועדת הדוקטורט. וועדת הדוקטורט תשלח את הדוחות לחברי הוועדה. הוועדה  תדון בדוח ותמליץ על המשך דרכו של המועמד.

סיום
-  בסיום עבודת הדוקטורט יציג הסטודנט את תוצאות המחקר בסמינר המחלקתי. על הסטודנט   
   לתאם  את מועד הסמינר עם האחראי על הסמינר המחלקתי. אישור חתום ע"י אחראי הסמינר  
   המחלקתי יגיע לוועדת הדוקטורט.
-  העבודה תשלח ל-2 שופטים חיצוניים, מאוניברסיטאות מוכרות אחרות בארץ או בחו"ל. שמות
   השופטים החיצוניים טעון אישור וועדת דוקטורט והרשות ללימודים מתקדמים.
- לאחר קבלת הדוחות תדון וועדת הדוקטורט באישור עבודת התיזה לתואר ד"ר ותעביר את
  המלצותיה לרשות ללימודים מתקדמים.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא 4 שנים.

הלימודים מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א' -  מוקדש לכתיבת הצעת המחקר ( לא יעלה על

שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד.  שלב מחקר ב' – מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט                                                                                                                                                                                                                 

                                           (לא יעלה על שלוש שנים)

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלול ישיר לדוקטורט

(207315-18-02)

תנאי קבלה
מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט

ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

הקבלה למסלול זה תתאפשר רק בתחילת שנת לימודים.

תלמידים יוכלו להתקבל למסלול זה לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני, במידה

ועומדים בקריטריונים הרשומים מטה ועל סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר

השני.

 

מבנה הלימודים

א. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקלל        
   של 90 לפחות.

ב. הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה יל ידי החוג . על התלמיד להשיג        
    ציון  של  90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.

ג. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם בהשלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש"ס לפחות,  
   סיומם  בציון משוקלל  של 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.

ד. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

ה. משך הלימודים למטלות אלו הוא שלוש שנים.

ו. עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד
   למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

ז. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שנתיים

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.

תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט אם אינו מעוניין להמשיך בו, ויהא עליו להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין אם במסלול ב'.

במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים (השלמת 26 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין  חייב למלא את התנאים הבאים:

 1. הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. והשיג בלימודי התואר הראשון ציון של 90 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
 2. המציא את המסמכים הבאים:
 • טופס בקשת קבלה ללימודים
 • גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר" כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד.
 • הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע. מאושרת על ידי המנחה המיועד.
 • אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה
 • קורות חיים בעברית ובאנגלית
 • שתי המלצות מאנשי אקדמיה
 • תקציר נושא המחקר המוצע באנגלית

 

מסלול לימודי מחקר מקדים

(207350-18-01)

תנאי קבלה:

 • מועמד בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 80 לפחות.
 • הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

דרישות המסלול:

 • השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תזה)
 • במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלשי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה המלצת המנחה, יו"ר הועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין רבין, קומה 7

Search